Lồng đèn Ốc sên đẻ trứng (có 5 bài nhạc Việt) HT7600